Privacy verklaring


Privacyverklaring Een op Een Seniorenservice                                                     

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Een op Een Seniorenservice geleverde diensten.
Een op Een Seniorenservice, gevestigd te Rijnesteijn 17,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Een op Een Seniorenservice verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Een op Een Seniorenservice van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Een op Een Seniorenservice  in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres

Verwerkt Een op Een Seniorenservice ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Een op Een Seniorenservice verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom ik gegevens nodig heb
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Een op Een Seniorenservice dan wil ik u goed van dienst kunnen zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om diensten bij u te leveren.
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Een op Een Seniorenservice gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Een op Een Seniorenservice  zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang gegevens bewaren
Een op Een Seniorenservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Een op Een Seniorenservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Een op Een Seniorenservice gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar margret@eenopeenseniorenservice.nl .

Beveiliging
Een op Een Seniorenservice hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Een op Een Seniorenservice heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Ik ben de enige die bij Een op Een Seniorenservice toegang heeft tot de persoonsgegevens en ben verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Een op Een Seniorenservice u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via margret@eenopeenseniorenservice.nl .

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via margret@eenopeenseniorenservice.nl of via 06-49814574

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-01-2019